พิเศษ!!! หนังสือ + DVD จาก 3500 เหลือ 2000 บาท
ลายมือคือลายแทงของชีวิต
มนุษย์ทุกผู้ทุกนามที่เกิดมาบนโลกมนุษย์ต่างก็มีแผนที่ติดตัวมาด้วยกันทุกคน
ซึ่งลายแทงนี้เป็นรหัสชีวิต ซึ่งสามารถบ่งบอกอนาคตวิถีทางของชีวิตไว้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งแต่ละเส้นสายลายมือเครื่องหมายเหล่านี้ ย่อมมีทั้งดีและร้าย ซึ่งทรง
พลควบคุมบังคับหรือกำหนดทางเดินของชีวิตไว้แล้วกว่าครึ่งของชีวิต ให้เป็น
ไปตามลิขิตฟ้า หากรู้ตัวล่วงหน้าก็สามารถจะคลี่คลายผ่อนหนักเป็นเบาได้
หนังสือและซีดีชุดถอดรหัสชีวิตบนฝ่ามือนี้ ได้พยายามบรรจุวิชาความรู้ที่ได้
ศึกษามาและประสบการณ์กว่า 50 ปีที่ได้คลุกคลีอยู่กับศาสตร์นี้ ดิฉันมีเจตนา
อย่างแน่วแน่ที่จะส่งเสริมให้ผู้ที่ไม่เคยศึกษาในวิชาลายมือ ตามหลักวิชาการ
ที่แท้จริง สามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายที่สุดการเรียนวิชาลายมือจะต้องเรียนรู้
เรื่องเนินต่างและเส้นต่างๆ บนฝ่ามือซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ และหนังสือชุดนี้
ดิฉันต้องใช้ประกอบการสอน ให้กับลูกศิษย์ทุกรุ่น
หนังสือและซีดีชุดนี้สมควรที่ท่นควรจะเก็บสะสมไว้เพื่อศึกษานิสัยคนที่ท่าน
จำเป็นที่จะต้องคบหาด้วย (รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะทั้งร้อยครั้ง) ประโยชน์
ที่ท่านจะได้รับจากหนังสือและซีดีชุดนี้คือ
  • สร้างมนุษย์สัมพันธ์ รู้นิสัยคน ซื่อ โกง โง่ ฉลาด ขี้เกียจ ขยัน
    รับผิดชอบงานหรือไม่
  • วางแผนอนาคตตัวเอง และคนใกล้ตัว ในด้านการศึกษา
    และแนวทางอาชีพ
  • คัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน ฯ
ศาสตร์ถอดรหัสชีวิตบนฝ่ามือเปรียบเสมือนสปอตไลย์ดวงใหญ่ที่ส่องให้เห็นว่า
ข้างหน้ามีหลุมหรือบ่อ อาจจะต้องใช้ทางเบี่ยงเสียเวลาไปบ้างแต่ก็ถึงที่หมาย
โดยปลอดภัย นี่คือประโยชน์ที่จะได้รับอย่างมหาศาล ขอให้ท่านตั้งใจศึกษา
ศาสตร์ถอดรหัสชีวิตบนฝ่ามือ และค้นคว้าอย่างจริงจังตามหลักวิชาการที่เป็น
จริงในไม่นานท่านจะเป็นนักหัตถศาสตร์ที่หาตัวจับได้ยาก และอย่าลืมว่า
กรุงโรมมิได้สร้างเสร็จในวันเดียว เพราะแม้จะต้องใช้เวลาแต่เมื่อเสร็จ
เรียบร้อยสมบูรณ์ กรุงโรมก็ยิ่งใหญ่ตระการตาโอ่อ่าอัครฐานเต็มภาคภูมิ
ดิฉันหวังไห้ทุกคนเป็นเช่นนั้นค่ะ
อ.พัชนี ตุษยะเดช